id member

#1
Hi all, find some bugs (maybe not).
example: my forums have a members is admin then other registry, then i remove that members...but your id that member was saved in your db..
when other members registry..new id mmeber will (ID + 1)...i try to change that id but not work..
please help :(
 

Chris D

XenForo developer
Staff member
#2
I'm afraid this is difficult to understand.

Could you try explaining again?

Maybe you could post in your first language, someone else here may be able to translate.
 
#3
I'm afraid this is difficult to understand.

Could you try explaining again?

Maybe you could post in your first language, someone else here may be able to translate.
ok..
" tôi có 2 thành viên trong diễn đàn tương ứng với với các ID là 1, 2
sau đó tôi xóa thành viên thứ 2 đi
Khi thành viên thứ 3 đăng ký ID của họ sẽ là thứ 3. Trong khi đó số thứ 2 còn trống.
Làm cách nào để ID của người thứ 3 được chuyển sang ID của người thứ 2
"
 
Top