• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

Not a bug help me .There are manual rebuild processes that have been stopped before completion. Click here to complete them.

Status
Not open for further replies.
Affected version
tôi không biết
#1
Tôi cố gắng sửa lỗi. nhưng không thể làm điều đó. tôi là người Việt Nam
Đã xảy ra ngoại lệ: bb_code.css - Dòng 80: Biểu thức toán học không hợp lệ trong /home/cp998583/public_html/gaigoisaithanh.com/forum/library/XenForo/Template/Compiler.php trên dòng 991
 1. XenForo_Template_Compiler-> getNewCompilerException () trong XenForo / Bản mẫu / Trình biên dịch / Chức năng / Calc.php tại dòng 190
 2. XenForo_Template_Compiler_Function_Calc -> _ parseMathExpression () trong XenForo / Bản mẫu / Trình biên dịch / Chức năng / Calc.php tại dòng 55
 3. XenForo_Template_Compiler_Function_Calc-> biên dịch () trong XenForo / Template / Compiler.php tại hàng 700
 4. XenForo_Template_Compiler-> compileFunction () trong XenForo / Template / Compiler.php tại dòng 576
 5. XenForo_Template_Compiler-> compileSegment () trong XenForo / Template / Compiler.php tại dòng 509
 6. XenForo_Template_Compiler-> biên dịchSegments () trong XenForo / Bản mẫu / Trình biên dịch / Thẻ / If.php tại dòng 112
 7. XenForo_Template_Compiler_Tag_If-> biên dịch () trong XenForo / Template / Compiler.php tại dòng 641
 8. XenForo_Template_Compiler-> compileTag () trong XenForo / Template / Compiler.php tại dòng 570
 9. XenForo_Template_Compiler-> compileSegment () trong XenForo / Template / Compiler.php tại dòng 509
 10. XenForo_Template_Compiler-> biên dịchSegments () trong XenForo / Template / Compiler.php tại dòng 372
 11. XenForo_Template_Compiler-> compileParsed () trong XenForo / Model / Template.php tại dòng 1601
 12. XenForo_Model_Template-> biên dịchAndInsertParsedTemplate () trong XenForo / Model / Template.php tại dòng 1379
 13. XenForo_Model_Template-> compileTemplateInStyleTree () trong XenForo / Model / Template.php tại dòng 1329
 14. XenForo_Model_Template-> compileNamedTemplateInStyleTree () trong XenForo / Model / Template.php tại dòng 1268
 15. XenForo_Model_Template-> compileAllTemplates () trong XenForo / Deferred / Template.php ở dòng 36
 16. XenForo_Deferred_Template-> execute () trong XenForo / Deferred / Atomic.php tại hàng 66
 17. XenForo_Deferred_Atomic-> execute () trong XenForo / Model / Deferred.php tại dòng 295
 18. XenForo_Model_Deferred-> runDeferred () trong XenForo / Model / Deferred.php tại dòng 429
 19. XenForo_Model_Deferred -> _ runInternal () trong XenForo / Model / Deferred.php tại dòng 374
 20. XenForo_Model_Deferred-> chạy () trong XenForo / ViewRenderer / Abstract.php tại dòng 352
 21. XenForo_ViewRenderer_Abstract :: hasManualDeferredToRun () trong XenForo / ViewRenderer / HtmlAdmin.php tại dòng 131
 22. XenForo_ViewRenderer_HtmlAdmin-> renderContainer () trong XenForo / FrontController.php tại dòng 639
 23. XenForo_FrontController-> renderView () trong XenForo / FrontController.php tại dòng 158
 24. XenForo_FrontController-> run () trong /home/cp998583/public_html/gaigoisaithanh.com/forum/admin.php at line 13
 
Status
Not open for further replies.