1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Vietnamese for xenforo 1.5.12

Tiếng Việt cho xenforo

 1. Đoàn Hoàng Nam
  Compatible XF Versions:
  • 1.5
  Visible Branding:
  No
  Bản này do mình tự dịch, chỉ chia sẻ lên androidviet.net và xenforo.com