Albanian language — Gjuha shqipe Xenforo 2.x.x

Albanian language — Gjuha shqipe Xenforo 2.x.x 1.0.1

No permission to buy (€25.00)
Compatible XF 2.x versions
2.0
Updates duration
1 year — 1 vit
Visible branding
No
SHQIP
Përkthim i plotë SHQIP për XenForo-në 2.x.x (Shtesat 'Organizuesi i burimeve' dhe 'Galeria e medieve' nuk janë të përkthyera)
Me këtë përkthim kam dashur të jap ndihmën time në drejtpërdorimin e gjuhës shqipe në fushën e rrjetit e cila në dekadat e fundit po përmbyset dhe zëvendësohet me fjalë të huaja të huazuara, kot e pa nevojë.
Duke marrë shkas nga ky parim kam vendosur të bëj një përkthim, jo vetëm besnik ndaj gjuhës origjinale anglisht të lëndës XenForo, por edhe cilësor ku zbatohen sidomos rregullat e drejtshkrimit dhe të gramatikës së gjuhës shqipe zyrtare dhe jo dialektore.
Gjuha i drejtohet përdoruesit me (JU) mënyrën e sjellshme.
Foljet e formës urdhërore janë të zgjedhuara pa trajta të shkurtra (p.sh. përdoret: -shkruani dhe jo -shkruajeni, -dërgoni dhe jo -dërgojeni, -fshini dhe jo -fshijeni e kështu me radhë).
Për gabimet e mundshme jeni të lutur t'i raportoni nëpërmjet kontaktit tim. Duhet të dini që nuk do marr parasysh kërkesat për rikthimin e terminologjisë së huazuar (p.sh.: në vend të fjalës -Configuration përdoret -Cilësim dhe jo -Konfigurim dhe kështu do të ngelet, pra nuk ndryshoj formësimin e përkthimit.)

Nisni një bisedë private me mua, për lidhjen e pagesës PayPal.
----------------------------
ENGLISH
ALBANIAN full translation for XenForo 2.x.x ('Resource Manager' and 'Media Gallery' add-ons are not translated)
With this translation, I wanted to offer my contribution in using the Albanian language in the right way on the Internet, which in recent decades is being overturned and replaced with foreign borrowed words, needlessly and in vain.
Following this principle, I have decided to write a translation, not only faithful to the original English language of the XenForo but also qualitative, in which the rules of spelling and grammar of the official and not dialectical Albanian language are especially followed.
The used language addresses the user with YOU (plural) in a polite manner.
The verbs of the imperative form are used without short tags (e.g. used: -write and not -write it, -send and not -send it, delete and not delete it, and so on).
For possible errors, please report them through my contact. Please understand that I will not consider requests for restoring borrowed terminology (for example: instead of the word -Configuration it is used -Cilësim and not -Konfigurim and it will remain like that, meaning that we do not change the translation.)

Start a private conversation with me, for the PayPal payment link.
----------------------------
Author
Miri
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

Latest updates

  1. 06/10/2018

    Përkthimin e frazave të reja XenForo v2.0.10 ― Translating new XenForo phrases v2.0.10...
Top